Elanvändningen minskar igen!

I figuren ovan framgår att elanvändningen per BNP-krona i fast penningvärde i Sverige har minskat kraftigt från 1990 till 2020.

Användningen av el 2021 är på samma nivå som år 1990. Jämfört med 1990 har BNP i fasta priser ökat med drygt 80 % samtidigt som både energi – och elanvändningen är oförändrad eller något lägre.

Den senaste uppdateringen av Energiföretagen , t.0.m. vecka 45 (7 nov -13 nov år 2022), indikerar en fortsatt sjunkande elanvändning, Aktuellt Kraftläge . Där hittar du t.ex. den här illustrationen av utvecklingen av elanvändningen 2018 till 2022

Utvecklingen går stick i stäv med den förhärskande tron under 1970-talet på en direkt koppling mellan energi och BNP. Den missuppfattningen ledde till att dåtidens etablerade och välrenommerade experter grovt missbedömde det framtida el- och energibehovet.

Industrins omstrukturering från tonnage till kunskapsintensiv produktion och kostnadsjakt är en viktig förklaring till utvecklingen. Förhoppningsvis lyckas även industrin med stål utan kol som då ökar elbehovet dramatiskt i norra Sverige. Men den ökningen kan inte mötas med annat än ökad förnybar kraftproduktion. Om stålet produceras med el från nybyggda kol- eller urandrivna kraftverk raseras både miljö- och reklamnyttan.