Elanvändningen minskar igen!

Användningen av el 2020 är på samma nivå som i slutet på 1980-talet. Jämfört med 1991 har BNP i fasta priser nästan fördubblats samtidigt som både energi – och elanvändningen är oförändrad eller något lägre.

Statistiken i diagrammet hittar du på scb.se/statistikdatabasen som 2021-12-15 redovisade 2020 års värden för slutlig energianvändning.

Den senaste uppdateringen, t.0.m. juli 2022, indikerar en fortsatt sjunkande elanvändning, Aktuellt Kraftläge . Där hittar du t.ex. den här illustrationen av utvecklingen:

Utvecklingen går stick i stäv med den förhärskande tron under 1970-talet på en direkt koppling mellan energi och BNP. Den missuppfattningen ledde till att dåtidens etablerade och välrenommerade experter grovt missbedömde det framtida el- och energibehovet.

Industrins omstrukturering från tonnage till kunskapsintensiv produktion och kostnadsjakt är en viktig förklaring till utvecklingen. Förhoppningsvis lyckas även industrin med stål utan kol som då ökar elbehovet dramatiskt i norra Sverige. Men den ökningen kan inte mötas med annat än ökad förnybar kraftproduktion. Om stålet produceras med el från nybyggda kol- eller urandrivna kraftverk raseras både miljö- och reklamnyttan.

Lämna ett svar